Archief

Intentieovereenkomst met Parteon getekend.

Ondertekening

Op 27 maart 2017 is op het kantoor van Parteon te Wormerveer een intentieovereenkomst getekend tussen het oprichtingsbestuur van dit Huurdersplatform en de directeur/bestuurder mevrouw M. Drijver van Parteon. Vanaf dit moment is het Huurdersplatform Parteon de officiële gesprekspartner van Parteon waar het gaat om dingen als huurverhogingsbeleid, sloop/nieuwbouw, renovatie, beheer, onderhoud, dienstverlening, huurbeleid en strategisch voorraadbeleid. De intentieovereenkomst is een tijdelijke overeenkomst tussen het Huurdersplatform en Parteon, vooruitlopend op een samenwerkingsovereenkomst die door het nog te kiezen bestuur en de directie van Parteon zal worden gesloten. Hieronder de tekst van de overeenkomst:

Intentieovereenkomst

Onderstaande partijen:

Het oprichtingsbestuur van de vereniging Huurdersplatform Parteon te Zaandijk

Stichting Parteon te Wormerveer

Overwegende dat:

  • Parteon genoodzaakt was de samenwerking met haar huurdersorganisatie eind 2016 te beëindigen, met uitzondering van een aantal werkgroepen (te weten huurderswerkgroepen Financiën en Prestatieafspraken) waarmee de samenwerking sindsdien en tot op heden is voortgezet.
  • Parteon huurders heeft gevraagd initiatief te nemen tot de oprichting van een nieuwe huurdersorganisatie.
  • Twee personen een oprichtingsbestuur hebben gevormd van de vereniging Huurdersplatform Parteon.
  • Beide partijen het belang zien van een functionerende huurdersorganisatie die de huurders van Stichting Parteon vertegenwoordigt en hun belangen vertegenwoordigt.
  • Om als huurdersorganisatie in de zin van de Wet op het overleg huurders verhuurder te kunnen worden erkend, sprake dient te zijn van: een vereniging of stichting, die als doelstelling heeft het behartigen van de belangen van huurders en 1) van welke het bestuur wordt gekozen of aangewezen door en uit de huurders die zij vertegenwoordigt, 2) die de huurders op de hoogte houdt van haar activiteiten en hen betrekt bij haar standpuntbepaling, 3) die ten minste eenmaal per jaar een vergadering uitschrijft voor de huurders, waarin zij verantwoording aflegt van haar activiteiten in het verstreken jaar, haar plannen voor het eerstvolgende jaar bespreekt en deze vaststelt, en 4) die alle huurders van de woongelegenheden of wooncomplexen, waarvoor zij de belangen behartigt in de gelegenheid stelt om zich bij haar aan te sluiten.

Spreken de intentie uit:

  • De samenwerking nader vorm te geven en toe te werken naar een samenwerking als bedoeld in de zin van de Wet overleg huurders verhuurder.
  • Een samenwerkingsovereenkomst in het kader van de Wet op het overleg huurders verhuurder met elkaar aan te gaan op het moment dat de vereniging Huurdersplatform Parteon een door haar leden gekozen bestuur heeft aangesteld en Parteon en het bestuur overeenstemming bereiken over de inhoud hiervan.
  • Elkaar waar mogelijk te ondersteunen bij het organiseren van de verkiezingen van het eerste bestuur van de vereniging Huurdersplatform Parteon middels het ter beschikking stellen van financiële middelen, organisatorische ondersteuning en een locatie zoals bepaald in onderstaande artikelen van deze intentieverklaring.

Artikel 1: Financiële middelen

Parteon ondersteunt de vereniging Huurdersplatform Parteon financieel voor de duur van deze overeenkomst. Financiële ondersteuning vindt plaats binnen de door de vereniging Huurdersplatform Parteon opgestelde begroting (bijlage) en wordt achteraf financieel verantwoord.

Artikel 2: Organisatorische ondersteuning

Parteon ondersteunt de vereniging Huurdersplatform Parteon bij het organiseren van de verkiezingen voor het eerste bestuur van de vereniging Huurdersplatform Parteon. Deze ondersteuning vindt plaats op basis van overleg tussen beide partijen.

Artikel 3: Locatie

Parteon stelt de vereniging Huurdersplatform Parteon voor de duur van deze overeenkomst de ruimte aan de John Lennonstraat 71 te Zaandijk ter beschikking.

Artikel 4: Lopende afspraken

Per datum van ondertekening van deze intentieovereenkomst richt Parteon haar adviesaanvragen aan het oprichtingsbestuur van de vereniging Huurdersplatform Parteon. Het oprichtingsbestuur van Huurdersplatform Parteon continueert de samenwerking met de leden van de al bestaande huurderswerkgroepen Financiën en Prestatieafspraken. Deze samenwerking duurt voort tot hierover nadere afspraken vastgelegd zijn in de op te stellen samenwerkingsovereenkomst met de vereniging Huurdersplatform Parteon, ofwel tot de duur van deze intentieovereenkomst conform artikel 6.

Artikel 5: Gesprekspartner samenwerkingsovereenkomst

Vanaf het moment dat de vereniging Huurdersplatform Parteon een eerste door haar leden gekozen bestuur heeft, is dit bestuur de gesprekspartner van Parteon in de onderhandelingen over een samenwerkingsovereenkomst tussen beide partijen. Om de continuïteit van de lopende werkzaamheden en afspraken te waarborgen zal de vereniging Huurdersplatform Parteon de afspraken en adviezen uit het verleden en de lopende advies/overlegtrajecten respecteren en continueren, zoals gemaakt tussen Parteon en de bestaande huurderswerkgroepen Financiën en Prestatieafspraken.

Artikel 6: Beëindiging

Deze intentieovereenkomst eindigt van rechtswege op 1 oktober 2017 of evenzoveel eerder als er een samenwerkingsovereenkomst wordt gesloten tussen Parteon en het eerste bestuur van de vereniging Huurderplatform Parteon. Partijen kunnen de duur van deze intentieovereenkomst verlengen. Parteon kan aan een verlenging nadere voorwaarden verbinden.

Aldus overeengekomen te Wormerveer, 27 maart 2017

Namens vereniging Huurdersplatform Parteon

Dhr. C. Cornelissen Dhr. H.E. Metselaar

Stichting Parteon

 

Mw. M. Drijver
Directeur bestuurder a.i.


Notice: Functie WP_Scripts::localize werd verkeerd aangeroepen. De parameter $l10n moet een array zijn. Gebruik in plaats daarvan de functie wp_add_inline_script() om willekeurige gegevens aan scripts door te geven. Lees Foutopsporing in WordPress voor meer informatie. (Dit bericht is toegevoegd in versie 5.7.0.) in /home/huurdersp1/domains/huurdersplatformparteon.nl/public_html/wp-includes/functions.php on line 5865