HPP en Corona

Door de coronacrisis heeft het Huurdersplatform Parteon ook de werkwijze aan moeten passen. Helaas hebben we de ALV in maart af moeten zeggen, ondanks de belangrijke onderwerpen die er besproken zouden worden. Uitzicht op een datum om deze ALV alsnog te houden is er nog niet. De verkiezingen staan dus nog even in de koelkast.

Dit alles betekent niet dat het HPP stil zit. Vergaderingen worden op dit moment zoveel mogelijk in digitale vorm gehouden. Nadeel daarbij is echter dat het aantal deelnemers niet te groot kan zijn. Voordeel is natuurlijk dat lopende zaken zoveel mogelijk doorgang vinden. Er wordt zelfs nagedacht over een manier om de ALV misschien in een digitaal jasje te gieten, maar dan wel op een manier dat je geen Whizzkid hoeft te zijn om mee te doen. Zodra hier meer over bekend is laten we het natuurlijk weten.

Voorlopig ook van ons de oproep om zoveel mogelijk de aanwijzingen van de regering en het RIVM te blijven volgen. Tot nu toe lijkt men zich er in het algemeen goed aan te houden en zijn ook de gunstige effecten zichtbaar. Laten we dus nog even volhouden om later weer van onze vrijheden te kunnen genieten.

Namens het Huurdersplatform Parteon
Kees Cornelissen
Voorzitter

Profiel voor leden van het bestuur of de ledenraad.

Algemeen

De taken van een huurdersorganisatie zijn de afgelopen jaren complexer geworden.

Dit heeft te maken met een aantal factoren als:

 • Door fusies zijn corporaties veel grotere organisaties geworden waar meer dan voorheen bedrijfsmatig wordt gewerkt.
 • Door de Overlegwet heeft de Huurdersorganisatie een aantal rechten gekregen die van bestuursleden bepaalde kwaliteiten verwacht.
 • De samenleving is complexer geworden, wijken zijn meer gemengd dan ooit o.a. wat betreft de mix huur – koopwoningen, autochtonen – allochtonen.

Grondhouding

Kandidaat bestuurs- of ledenraadsleden zijn huurder bij Parteon. Bestuurs- of ledenraadsleden moeten een zekere passie en gedrevenheid bezitten voor – onderdelen van – de volkshuisvesting. In het bestuur moeten de leden een belangenbehartigende instelling hebben. Het bestuur heeft oog voor haar eigen kwaliteiten en weet wanneer ze advies van elders of professionals moet inschakelen.

Van (bestuurs)leden wordt verder verwacht dat zij:

 • zich goed kunnen uitdrukken, schriftelijk en mondeling, in de Nederlandse taal;
 • een algemene interesse hebben in samenleving en volkshuisvesting;
 • bij voorkeur kennis hebben van werken met een computer;
 • besluitvaardig en resultaatgericht kunnen werken;
 • onderscheid kunnen maken tussen individuele en beleidsmatige problemen;
 • onderscheid kunnen maken tussen hoofd- en bijzaken;
 • in een team kunnen werken;
 • in staat zijn tot het voeren van een open en collegiale discussie;
 • bereid zijn cursussen te volgen om kennis van de volkshuisvesting en aanverwante zaken eigen te maken;
 • bereid zijn tijd te investeren in werken voor de huurdersvereniging;
 • bereid zijn deeltaken op zich te nemen in het bestuur;
 • in staat zijn eigen individuele problemen met de verhuurder buiten het overleg met de verhuurder te houden;
 • incasseringsvermogen hebben en stressbestendig zijn
 • over een positieve grondhouding beschikken.

Sleutelkluisjes mogelijk onveilig.

Het Huurdersplatform Parteon werd door John Marcus. (voormalig)lid van onze ledenraad, geattendeerd over een zorgelijke situatie. Bij woningen van zorgbehoevende huurders hangt vaak een sleutelkluisje, zodat de zorgverlener zonder eigen sleutel toegang kan krijgen tot de woning. Op het eerste gezicht een goede situatie omdat er dan niet onnodig veel sleutels in omloop komen. Helaas blijken veel van deze kluisjes vrij simpel te kraken, zodat ook kwaadwillenden bij de sleutel kunnen komen. Zie hiervoor dit artikel van de Vara

Deze sleutelkluisjes worden niet door Parteon geplaatst maar door de zorgverlener. Mocht bij uw woning een sleutelkluisje naast de deur hangen en u heeft vragen over de veiligheid hiervan, benader dan de zorgverlener hier over. Parteon kan in dit geval niets voor u betekenen!

Er zijn ook degelijke kluisjes te koop, voor zien van het SKG keurmerk met 2 of 3 sterren. Kijk voor de mogelijkheden op deze link

In een enkel geval zult u een sleutelkluisje tegen kunnen komen wat wel door Parteon is geplaatst of door een aannemer die voor Parteon werkt, maar dan gaat het meestal om een tijdelijke oplossing bij renovatie.

Woonbond: uitspraak in Rechtzaak Gluurverhoging


 


De rechtbank in Den Haag heeft vandaag uitspraak gedaan in de rechtszaak tegen de Staat en verhuurdersorganisaties over de inkomensafhankelijke huurverhoging. De Raad van State had eerder geoordeeld dat (voor april 2016) voor het verstrekken van inkomensgegevens door de Belastingdienst aan de verhuurders geen wettelijke basis bestond.  Op basis van die uitspraak wilde de Woonbond bij de rechter een compensatieregeling voor alle huurders afdwingen. De Woonbond is in die collectieve vordering echter niet ontvankelijk verklaard, omdat getroffen huurders volgens de rechtbank zelf individueel naar de bestuursrechter hadden kunnen stappen. 


Collectieve regeling


‘Teleurstellend’, reageert Woonbonddirecteur Ronald Paping op het vonnis. ‘Nadat de Raad van State klip en klaar gesteld heeft dat de privacy van huurders in deze periode met de voeten is getreden, wordt  nu gesteld dat alle huurders zelf maar naar de rechter moesten stappen. Terwijl niemand dat natuurlijk doet, en dat bovendien tot een chaos zou hebben geleid – wij hadden daarom graag een eerlijke collectieve regeling gezien. Het is een slechte beslissing voor het collectieve actierecht, en voor de privacybescherming.’ De claim dat, ook na 1 april 2016 het delen van inkomensgegevens niet mag, is afgewezen. De Woonbond zal de uitspraak met zijn advocaten nu eerst nader bestuderen. De uitspraak werd eerder drie keer uitgesteld.


Middeninkomens in de knel


De inkomensafhankelijke huurverhoging werd in 2013 ingevoerd om
middeninkomens uit de sociale huursector te jagen. Onlangs bleek nog
eens uit onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving dat veel middeninkomens geen huurprijs boven de sociale huurgrens kunnen betalen.


 

WOZ-beschikking “verstopt” op aanslagbiljet

Bericht van de Woonbond

 

Een brief waar met grote letters ‘WOZ-beschikking’ op staat. Plus een standaardformulier waarmee je bezwaar kunt maken tegen de WOZ-waarde. Dat verwachten huurders als het om informatie over de WOZ-waarde van hun woning gaat. Maar zo werkt het meestal niet.

 

 

 

 

Veel gemeenten hebben inmiddels post verstuurd over de WOZ-waarde van woningen. Omdat die waarde ieder jaar wijzigt moeten gemeenten huurders en huiseigenaren ook ieder jaar informatie sturen. Formeel moet dat in de eerste acht weken van het kalenderjaar. In 2019 gaat de informatie die gemeenten versturen over de WOZ-waarde op peildatum 1 januari 2018. Tegen die waarde valt bezwaar te maken.

 

 

 

 

Bezwaar maken belangrijk

Voor huurders van sociale huurwoningen kan het erg belangrijk zijn om bezwaar te maken tegen een hoge WOZ-waarde. Vooral voor huurders die op dit moment al een huurprijs betalen die dicht in de buurt komt van het wettelijke maximum dat voor hun woning geldt. Voor deze groep huurders kan een succesvol bezwaar zelfs huurverlaging opleveren.

Hoe bezwaar maken?

De Woonbond heeft op een rijtje gezet waar je als huurder op moet letten om te kijken of je met succes bezwaar kunt maken tegen een hoge WOZ-waarde. Ook hebben wij een gratis modelbrief voor het maken van bezwaar.

Wanneer bezwaar maken?

Bezwaar maken tegen de WOZ-waarde is mogelijk tot 6 weken na ontvangst van de brief waar de WOZ-waarde in staat. Maar dan moet je als huurder natuurlijk wel weten dat je een WOZ-beschikking hebt gekregen. En daar gaat het nog wel eens mis. 

WOZ-beschikking op aanslagbiljet

Veel gemeenten sturen namelijk geen brieven met de titel WOZ-beschikking, maar een ‘Aanslagbiljet’ voor gemeentelijke heffingen. Op dat aanslagbiljet staat ook in kleine letters ‘WOZ-beschikking’, maar dat valt lang niet iedereen op. Dat je bezwaar kunt maken tegen zowel de aanslag als de WOZ-beschikking staat op de achterkant van de brief. 

Niet altijd  per papieren post 

In steeds meer gemeenten wordt de WOZ-beschikking digitaal verstrekt, aan burgers die dat willen. Huurders die zich hebben aangemeld voor digitale post moeten voor de WOZ-beschikking dan in de berichtenbox van mijnoverheid.nl kijken. Verder zijn er gemeenten die huurders niet in de eerste acht weken een beschikking sturen, maar juist later in het jaar.  In die gemeenten hebben huurders de beschikking dus nog niet gekregen.

Huurdersplatform Parteon zoekt Kandidaten voor de Ledenraad (Update datum)

is de belangenbehartiger van alle huurders van woningcorporatie Parteon. Wilt u betrokken zijn bij de beleidsvorming van Parteon en lijkt het u interessant om mee te denken over het beleid dan is de Ledenraad iets voor u.

Wat is de ledenraad

De ledenraad van het Huurdersplatform Parteon wordt door de Algemene ledenvergadering (ALV) benoemd om samen met het bestuur de vereniging te besturen. Het bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en de Ledenraad heeft de belangrijke taken:

 • Meepraten over de onderwerpen: Betaalbaarheid, Wonen & Zorg, en Duurzaamheid.
 • Controleren van het bestuur en daarvoor verantwoording afleggen aan de ALV.
 • Op voordracht van het bestuur adviezen uitbrengen over beleid van Parteon.
 • Een klankbord voor het bestuur vormen.

De ledenraad bestaat uit maximaal 15 huurders van Parteon. De Algemene Ledenvergadering kiest uiteindelijk de leden.

Een ledenraadslid:

 • heeft belangstelling voor de volkshuisvesting.
 • is betrokken bij de maatschappelijke ontwikkelingen.
 • kan individuele- en collectieve belangen goed gescheiden houden.
 • beheerst de Nederlandse taal zowel schriftelijk als mondeling.

De verkiezingscommissie wordt ondersteunt door de Woonbond. Kandidaten kunnen zich vanaf nu aanmelden voor de ledenraad. Schrijf daarvoor een korte motivatiebrief waarom u vindt dat u een goede bijdrage kan leveren aan de Ledenraad.

Stuur deze motivatie naar Marten Gorter van de Woonbond via marten@woonbond.nl

of schriftelijk aan: Woonbond t.a.v. verkiezingscommissie Huurdersplatform Parteon, Postbus 3389, 1001 AD Amsterdam.

Reageren kan tot en met: 6 februari 2019.

Hierna wordt een persoonlijk kennismakingsgesprek gepland met de verkiezingscommissie van het HuurdersPlatform. Zodra u en de verkiezingscommissie de uitdaging willen aangaan wordt u voorgedragen op de Algemene Ledenvergadering van 21 maart 2019.

 

Woonbond opent meldpunt Energie- Alarm

Kort geleden opende de Woonbond het Meldpunt Energiealarm. Huurders met een hoge energierekening en/of een slecht geïsoleerde woning kunnen daar laten weten wat er aan de hand is in hun woning, hoe hoog hun energierekening is, en wat zij precies verbruiken aan energie.

Heeft u een hoge energierekening en denkt u dat dat komt door slechte isolatie, oude verwarming, enkel glas, tocht/kou/vocht of andere problemen in uw woning? Wilt u energiezuinig wonen, maar lukt dat in uw woning niet?

Klik hier om naar het Meldpunt te gaan:

https://www.woonbond.nl/meldpunt-energiealarm?mc_cid=afb1bf6c81&mc_eid=d79fcd3da2

 

 

 

 

Wilt u helpen de belangen van de huurders te behartigen?

In het bestuur van het huurdersplatform is een vacature voor een algemeen bestuurslid.

Wilt u het wonen in de Zaanstreek helpen verbeteren en de belangen van de huurders behartigen?

Heeft u interesse in Volkshuisvesting en bent u huurder bij Parteon?

Dan bent u misschien de persoon die wij zoeken!

Als bestuurslid bent u bereid regelmatig deel te nemen aan overleggen (meestal in de avonduren), kunt u gebruik maken van email en internet, en bent u incidenteel bereid een cursus of training te volgen. Wij zijn vooral op zoek naar iemand met boekhoudkundige kennis en ervaring, met name in het maken en lezen van jaarrekeningen en begrotingen.

Uiteraard is er een onkostenvergoeding beschikbaar.

Heeft u interesse? Stuur dan een email met uw gegevens naar info@huurdersplatformparteon.nl

Wij nemen dat contact met u op voor een kennismaking en toelichting op de functie en de verkiezingsprocedure.

Gezocht: notulist

Afbeeldingsresultaat voor notuleren

Het bestuur van het huurdersplatform vergadert ongeveer 10 keer per jaar. Voor deze vergaderingen zoeken wij iemand die hierbij kan notuleren en het verslag kan maken, in overleg met de secretaris. De vergaderingen zijn op donderdagavond, van 19.30 tot 22.00 uur, in Zaandijk. Uiteraard is een vergoeding beschikbaar.

Heeft u ervaring met notuleren en digitaal verwerken van de aantekeningen’; lijkt het u leuk om het bestuur te ondersteunen in de werkzaamheden en bent u beschikbaar op de genoemde dag en tijden?

Dan zien wij uw aanmelding heel graag tegemoet op info@huurdersplatformparteon.nl

 

 

 

Reactie ministerie van financiën

Mensen die een schadevergoeding hebben gevraagd aan de Belastingdienst vanwege de onterechte inkomensafhankelijke huurverhogingen in 2013, 2014 en/of 2015 krijgen een brief van het Ministerie van Financiën.

Daarin staat dat het verzoek tot schadevergoeding voorlopig niet in behandeling wordt genomen, omdat er door de Belastingdienst hoger beroep is aangetekend tegen het vonnis waarop het recht op vergoeding is gebaseerd.

Na de uitspraak van het hoger beroep kunt u nader bericht verwachten.