Sleutelkluisjes mogelijk onveilig.

Het Huurdersplatform Parteon werd door John Marcus. lid van onze ledenraad, geattendeerd over een zorgelijke situatie. Bij woningen van zorgbehoevende huurders hangt vaak een sleutelkluisje, zodat de zorgverlener zonder eigen sleutel toegang kan krijgen tot de woning. Op het eerste gezicht een goede situatie omdat er dan niet onnodig veel sleutels in omloop komen. Helaas blijken veel van deze kluisjes vrij simpel te kraken, zodat ook kwaadwillenden bij de sleutel kunnen komen. Zie hiervoor dit artikel van de Vara

Deze sleutelkluisjes worden niet door Parteon geplaatst maar door de zorgverlener. Mocht bij uw woning een sleutelkluisje naast de deur hangen en u heeft vragen over de veiligheid hiervan, benader dan de zorgverlener hier over. Parteon kan in dit geval niets voor u betekenen!

Er zijn ook degelijke kluisjes te koop, voor zien van het SKG keurmerk met 2 of 3 sterren. Kijk voor de mogelijkheden op deze link

In een enkel geval zult u een sleutelkluisje tegen kunnen komen wat wel door Parteon is geplaatst of door een aannemer die voor Parteon werkt, maar dan gaat het meestal om een tijdelijke oplossing bij renovatie.

Ledenvergadering (ALV) van het Huurdersplatform Parteon

Zaandijk, 26 juni 2018.

Aan: de leden van het Huurdersplatform Parteon.

Beste leden.

Bij deze nodigen wij u uit voor:                                                                                                                                                                                                                
de Algemene Ledenvergadering (ALV) van het Huurdersplatform Parteon.

Datum:          maandag 9 juli 2018
Locatie:         Buurtcentrum De Vuister, Molenwerf 44, 1541 WR Koog aan de Zaan
Aanvang:       20.00 uur

Agenda:

 1. Opening en vaststelling agenda.
 2. Notulen Algemene Ledenvergadering 28 maart 2018 (reeds in uw bezit).
 3. Terugblik procedure opstarten Ledenraad.
 4. Voorstel wijziging Statuten.
 5. Samenwerkingsovereenkomst (zie bijlage).
 6. Rondvraag en sluiting.

Kunt u niet aanwezig zijn dan graag even afbericht.
Wij zien uit naar uw komst.

Namens het bestuur van het Huurdersplatform Parteon,                                                                                     

Jan van Tent Beking, secretaris
e-mail: secretaris@huurdersplatformparteon.nl      

Bestuurstaken Huurdersplatform Parteon verdeeld.

Op de eerste bestuursvergadering van het nieuw gekozen bestuur van het Huurdersplatform Parteon zijn de taken verdeeld onder de 7 gekozen bestuursleden. De taakverdeling ziet er als volgt uit:

 • Voorzitter: Kees Cornelissen
 • Vice-voorzitter: Simona Verhoeff
 • 1e Secretaris: Jan van Tent Beking
 • 2e Secretaris: Rob Kling
 • Penningmeester: Thijs Heijltjes
 • Algemeen lid: Sandra Mühlhaus
 • Algemeen lid: Truus Lukaart

Het bestuur verdiept zich  allereerst in de volgende onderwerpen:

 • Huishoudelijk Reglement
 • Verkiezing Ledenraad
 • Samenwerkingsovereenkomst met Parteon

Deze volgorde is uit organisatorisch oogpunt gekozen. 

Nieuw bestuur Huurdersplatform Parteon gekozen

Tijdens de eerste Algemene Ledenvergadering van het Huurdersplatform Parteon is op 15 mei het eerste bestuur van het platform gekozen. In het kantoor van Parteon in Wormerveer waren twee stemrondes nodig om tot een eenduidig besluit te komen. Aan het eind van de avond kon de verkiezingscommissie, bestaande uit mw. Anja de Vries en dhr. Robert Linnekamp de samenstelling van het nieuwe bestuur bekend maken.

De nieuw bestuursleden zijn:
(in volgorde van aantal stemmen)

Kees Cornelissen
Simona Verhoeff
Rob Kling
Truus Lukaart
Thijs Heijltjes
Jan van Tent Beking
Sandra Mülhaus

Binnenkort zal deze ploeg tijdens de eerste bestuursvergadering de taken onderling verdelen.

Verkiezingen op 15 mei 2017

Na een lange voorbereiding is het dan eindelijk zo ver. Op 15 mei wordt het eerste bestuur van het Huurdersplatform Parteon gekozen. Het oprichtingsbestuur zal dan het stokje overdragen aan dit nieuwe bestuur. Geregistreerde bewonerscommissies zijn op deze avond in de gelegenheid hun voorkeur voor geselecteerde kandidaten uit te spreken om op deze manier het nieuwe bestuur samen te stellen. Alle geregistreerde commissies ontvangen zeer binnenkort een uitnodiging om deze avond bij te wonen. Plaats en tijd staan in de uitnodiging vermeld. Noteer de datum vast in uw agenda: 15 mei 2017 om 19.30u

Kandidaten gezocht voor het bestuur

De inschrijving voor de bestuursverkiezing is gesloten, u kunt niet meer reageren.

Rond 30 maart is er door de verkiezingscommissie van het Huurdersplatform Parteon een brief verstuurd naar alle 16.000 huurders van Parteon met de oproep om zich kandidaat te stellen voor de eerste bestuursverkiezingen. Deze verkiezingen vinden plaats in de maand mei van dit jaar. In de brief staat behalve de oproep ook het profiel waar kandidaat bestuursleden aan moeten voldoen. In onderstaande PDF kunt u dit document nalezen. 

Verkiezingen

Intentieovereenkomst met Parteon getekend.

Ondertekening

Op 27 maart 2017 is op het kantoor van Parteon te Wormerveer een intentieovereenkomst getekend tussen het oprichtingsbestuur van dit Huurdersplatform en de directeur/bestuurder mevrouw M. Drijver van Parteon. Vanaf dit moment is het Huurdersplatform Parteon de officiële gesprekspartner van Parteon waar het gaat om dingen als huurverhogingsbeleid, sloop/nieuwbouw, renovatie, beheer, onderhoud, dienstverlening, huurbeleid en strategisch voorraadbeleid.

Meer lezenIntentieovereenkomst met Parteon getekend.

Vacature Geschillencommissie Parteon, ZVH & Wormerwonen

VACATURE

De Geschillencommissie Parteon-ZVH-Wormerwonen zoekt:

een lid uit de kring van de huurders

 De Zaanse corporaties Parteon, ZVH en WormerWonen beschikken over een gezamenlijke klachtencommissie, bekend als de Geschillencommissie. Deze commissie heeft tot doel om klachten van huurders over het handelen of nalaten van een medewerker van of namens de corporatie in behandeling te nemen en te adviseren over de afhandeling daarvan.

De Geschillencommissie bestaat uit drie leden, een onafhankelijk voorzitter, een lid uit de kring van de huurders en een lid uit de kring van de verhuurders. De Geschillencommissie dient vanuit een onafhankelijke positie tot een goede en zuivere afweging te komen, op voldoende afstand van de betrokken partijen. Door het bereiken van de maximale zittingstermijn is het lid uit de kring van de huurders niet meer herkiesbaar.

Binnen de Geschillencommissie ontstaat daarom een vacature en zoeken wij naar een nieuw lid, uit de kring van huurders.

Van het lid wordt verwacht dat hij/zij in ieder geval:

– kennis heeft van/belangstelling heeft voor de volkshuisvesting,

– over goede sociale en communicatieve vaardigheden beschikt,

– een onafhankelijke en integere opstelling heeft en beschikt over het vermogen om op basis van
  argumenten tot besluiten te komen en

– maatschappelijke betrokkenheid heeft.

De Geschillencommissie vergadert zo vaak als zij dit in verband met de behandeling van aanhangig gemaakte klachten noodzakelijk vindt, gemiddeld 1 à 2 maal per jaar. De leden van de Geschillencommissie krijgen een vaste jaarlijkse vergoeding.

Er is een wetsvoorstel in voorbereiding waarin wordt voorgesteld een landelijke Geschillencommissie in te stellen waaraan alle corporaties verplicht moeten deelnemen. Of en wanneer dit tot wetgeving zal leiden is nog niet met zekerheid te zeggen. De kandidaat moet op grond van deze ontwikkelingen er rekening mee houden dat de Geschillencommissie door de corporaties kan worden opgeheven met de invoering van de landelijke Geschillencommissie.

Een uitgebreide profielschets  en aanvullende informatie is te vinden op de website van de aangesloten corporaties. U kunt ook telefonisch informatie inwinnen bij  of uw schriftelijke reactie op de vacature richten aan mevrouw S. Olensky, secretaris van de Geschillencommissie, via telefoonnummer
(075) 627 51 12 en per e-mail: s.olensky@parteon.nl

 

De reactietermijn sluit 30 april 2017.

Profielschets leden geschillencommissie Stichting Parteon, Stichting WormerWonen en Stichting ZVHJanuari  2017

Algemeen:

Stichting Parteon, Stichting WormerWonen en Stichting ZVH hebben sinds 1 januari 2006 een gezamenlijke geschillencommissie. Primair beogen de corporaties de klachten intern af te handelen zodat er een minimum aan klachten bij de onafhankelijke geschillencommissie aanhangig wordt gemaakt. Secundair beogen we door samenwerking eenheid van afhandeling te bevorderen en het referentiekader te vergroten.

Deze commissie heeft tot doel om klachten van huurders die betrekking hebben op de handelwijze van personeel in dienst van of handelen in opdracht van de betrokken corporaties, in behandeling te nemen – voor zover ontvankelijk – en hen te adviseren over de afhandeling.

De Geschillencommissie is het sluitstuk van de klachtenbehandeling. Via een correcte behandeling van klachten kan de relatie met de cliënten van de corporaties verbeteren, kan de corporatie inzicht krijgen in eventuele fouten en tekortkomingen van de corporatie.

De Geschillencommissie dient vanuit een onafhankelijke positie tot een goede afweging te komen, op voldoende afstand van partijen. Daarom is in de commissie geen plaats voor werknemers van één van de aangesloten corporaties of leden van een bewonerscommissie of huurdersvereniging die een relatie heeft met één van de corporaties. Anderzijds dienen de leden van de commissie wel over voldoende kennis van de materie te beschikken. Vandaar dat de leden afkomstig dienen te zijn ‘uit de kring van’, maar niet namens (corporatie of huurdersorganisatie).

Taak geschillencommissie

De commissie heeft tot taak advies uit te brengen aan directie/bestuur van de desbetreffende corporatie over de bij de commissie ingediende klachten. Het advies wordt schriftelijk uitgebracht en gemotiveerd.De commissie kan gevraagd en ongevraagd, op grond van een of meer ontvangen klachten, adviseren omtrent het door de corporatie te voeren beleid.

Samenstelling

De commissie bestaat uit drie leden. Één lid is onafhankelijk voorzitter. Eén lid is afkomstig uit de kring van, maar niet verbonden aan de deelnemende corporaties. Eén lid is afkomstig uit de kring van de huurders, maar niet verbonden aan een huurdersorganisatie/bewonerscommissie.

Van een commissielid wordt verwacht, dat hij/zij:

–          kennis heeft genomen van de doelstellingen van de aangesloten corporaties en deze onderschrijft.

 • belangstelling heeft voor de volkshuisvesting en in het kader daarvan zo mogelijk redelijke ervaring en kennis heeft van de gang van zaken binnen een corporatie.
 • basisinzicht (en belangstelling) heeft in met name de maatschappelijke verhoudingen in het spanningsveld van huurders- en verhuurdersbelangen, voortvloeiend uit de taakstelling van corporaties in een veranderende volkshuisvestingsmarkt.
 • goede sociale- en communicatieve vaardigheden en een aantoonbaar werk- en denkniveau heeft om uit voorgelegde klachten de probleemstelling helder te definiëren.
 • de plaats, taak en werkwijze van de commissie, zoals omschreven in het reglement van de geschillencommissie, onderschrijft.
 • het vermogen heeft om in redelijkheid beslissingen te nemen op grond van het geformaliseerde beleid van de deelnemende toegelaten instellingen naar aanleiding van verzoeken van degene, die zich tot de geschillencommissie wenden.
 • het vermogen heeft om argumenten af te wegen en beslissingen te nemen over het te geven advies en in staat is dit besluit mondeling te onderbouwen in de commissievergadering;
 • onafhankelijk en integer is. Leden van de geschillencommissie kunnen kritisch- afstandelijk optreden en daarvoor is onafhankelijkheid een vereiste. Leden zijn onafhankelijk ten opzichte van de woningcorporaties, de medewerkers, de Raad van Commissarissen/Raad van Toezicht; de centrale huurdersorganisatie en bewonerscommissies. Dit betekent ook dat leden niet financieel afhankelijk zijn van één van de corporaties.
 • kritische en analytisch is.
 • maatschappelijk betrokken is.
 • kan samenwerken met de andere leden van de commissie.
 • bereid is zich te bezinnen omtrent het functioneren van de commissie.
 • bereid is om deel te nemen aan noodzakelijk geachte opleidingen.
 • bereid en in staat is om regelmatig aan de vergaderingen deel te nemen.

Aanvulling profielschets voor de voorzitter van de geschillencommissie

 • sociaal en contactueel zeer vaardige persoonlijkheid met aantoonbare organisatorische- en leiderschapscapaciteiten.

–          bij voorkeur een juridische achtergrond of affiniteit hiermee.

 • in het bezit van vergadertechnische kwaliteiten en in staat om een afgewogen oordeel te kunnen formuleren en dit in de zittingen van de commissie ook naar de andere leden te kunnen uitdragen.
 • communicatief vaardig zijn (duidelijk, vloeiend, correct en to the point (schriftelijk) kunnen communiceren.

Toekomst

 • de Woningwet heeft woningcorporaties verplicht voor wat betreft hun geschillenregeling per 1 januari gebruik te maken van een landelijk door branchevereniging Aedes op te stellen modelreglement. Een dergelijk modelreglement zal echter niet worden opgesteld in verband met een wetsvoorstel waarin wordt voorgesteld een landelijke geschillencommissie in te stellen waaraan alle corporaties verplicht deelnemen. Of en wanneer dit tot wetgeving zal leiden is nog niet met zekerheid te zeggen. De kandidaat moet er op grond van deze ontwikkelingen rekening mee houden dat de geschillencommissie door de corporaties kan worden opgeheven met de invoering van de landelijke geschillencommissie.

Aldus vastgesteld op _________________ door:

 

Stichting Parteon                                           ___________________________________

 1. Drijver

                                                                        Directeur-bestuurder

Stichting WormerWonen                               ___________________________________

 1. van Nimwegen

                                                                       Directeur-bestuurder

 

Stichting Zaandams Volkshuisvesting            ___________________________________

                                                                       F.A.M. van Dooren

                                                                       Directeur-bestuurder

Verkiezingscommissie geïnstalleerd

Op 6 februari 2017 is de verkiezingscommissie voor het Huurdersplatform Parteon geïnstalleerd. De commissie bestaat uit mevrouw Anja de Vries en de heer Robert Linnekamp. De commissie gaat zich eerst buigen over de te volgen procedure en zal dan met een profielschets voor kandidaat-bestuursleden komen. Deze profielschets zal op deze website gepubliceerd worden. Ook van de verdere stappen aangaande de verkiezingen wordt u hier op de hoogte gehouden.