Profiel voor leden van het bestuur of de ledenraad.

Algemeen

De taken van een huurdersorganisatie zijn de afgelopen jaren complexer geworden.

Dit heeft te maken met een aantal factoren als:

 • Door fusies zijn corporaties veel grotere organisaties geworden waar meer dan voorheen bedrijfsmatig wordt gewerkt.
 • Door de Overlegwet heeft de Huurdersorganisatie een aantal rechten gekregen die van bestuursleden bepaalde kwaliteiten verwacht.
 • De samenleving is complexer geworden, wijken zijn meer gemengd dan ooit o.a. wat betreft de mix huur – koopwoningen, autochtonen – allochtonen.

Grondhouding

Kandidaat bestuurs- of ledenraadsleden zijn huurder bij Parteon. Bestuurs- of ledenraadsleden moeten een zekere passie en gedrevenheid bezitten voor – onderdelen van – de volkshuisvesting. In het bestuur moeten de leden een belangenbehartigende instelling hebben. Het bestuur heeft oog voor haar eigen kwaliteiten en weet wanneer ze advies van elders of professionals moet inschakelen.

Van (bestuurs)leden wordt verder verwacht dat zij:

 • zich goed kunnen uitdrukken, schriftelijk en mondeling, in de Nederlandse taal;
 • een algemene interesse hebben in samenleving en volkshuisvesting;
 • bij voorkeur kennis hebben van werken met een computer;
 • besluitvaardig en resultaatgericht kunnen werken;
 • onderscheid kunnen maken tussen individuele en beleidsmatige problemen;
 • onderscheid kunnen maken tussen hoofd- en bijzaken;
 • in een team kunnen werken;
 • in staat zijn tot het voeren van een open en collegiale discussie;
 • bereid zijn cursussen te volgen om kennis van de volkshuisvesting en aanverwante zaken eigen te maken;
 • bereid zijn tijd te investeren in werken voor de huurdersvereniging;
 • bereid zijn deeltaken op zich te nemen in het bestuur;
 • in staat zijn eigen individuele problemen met de verhuurder buiten het overleg met de verhuurder te houden;
 • incasseringsvermogen hebben en stressbestendig zijn
 • over een positieve grondhouding beschikken.

Gezocht kandidaten voor de Ledenraad en het Bestuur, alsmede werkgroepen

Huurdersplatform Parteon is de belangenbehartiger van alle huurders van woningcorporatie Parteon, opgericht in het voorjaar van 2017.

Wilt u betrokken zijn bij de beleidsvorming van Parteon en lijkt het u interessant om mee te denken over het beleid dan is de LEDENRAAD wellicht iets voor u.

Wat is de Ledenraad?

De ledenraad van het Huurdersplatform Parteon wordt door de Algemene ledenvergadering (ALV) benoemd om samen met het bestuur de vereniging te besturen. Het bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en de Ledenraad heeft belangrijke taken.

 • meepraten over de onderwerpen: Betaalbaarheid, Wonen en Zorg en Duurzaamheid
 • controleren van het bestuur en daarvoor verantwoording afleggen aan de ALV
 • Op voordracht van het bestuur adviezen uitbrengen over het beleid van Parteon
 • Een klankbord voor het bestuur vormen

De Ledenraad bestaat uit maximaal 15 huurders van Parteon. De Algemene Ledenvergadering kiest uiteindelijk de leden.

Een ledenraadslid:

 • Heeft belangstelling en affiniteit voor de volkshuisvesting
 • Kan invloed uitoefenen op het beleid van Parteon
 • Is betrokken bij maatschappelijke ontwikkelingen
 • Kan individuele- en collectieve belangen goed gescheiden houden
 • Beheerst de Nederlandse taal zowel in woord als geschrift
 • Is bereid cursussen te volgen om de expertise te vergroten
  Klik HIER voor het uitgebreide profiel.

Voor de functie bestuurslid gelden dezelfde punten als voor de ledenraad. Er is echter een verschil en dat is dat het bestuur regelmatig vergadert en ook regelmatig bijeenkomsten bezoekt die betrekking hebben op woonruimtebeleid en volkshuisvesting. Houdt u hier rekening mee want het zal iets meer van uw tijd vergen.

De verkiezingscommissie wordt ondersteund door de Woonbond.

Wilt u zich kandidaat stellen dan kan dat vanaf heden door een motivatie te sturen aan ikdoemee@huurdersplatformparteon.nl Doe dit uiterlijk voor 13 februari 2020, vermeld waarom u vindt dat u een goede bijdrage kan leveren aan de Ledenraad, het bestuur of de werkgroepen en wellicht nodigen wij u uit voor een persoonlijk kennismakingsgesprek. Wij maken u er tevens op attent dat er een vergoeding wordt gegeven voor uw werkzaamheden.

Zodra u en de verkiezingscommissie de uitdaging willen aangaan wordt u voorgedragen op de Algemene Ledenvergadering in maart 2020.Voor meer informatie omtrent deze vacatures verwijs ik u vriendelijk naar onze website www.huurdersplatformparteon.nl

Wij zien uw reactie graag tegemoet.

ALV kiest bestuursleden

Door het tussentijds aftreden van de penningmeester Thijs Heijltjes, het reglementair aftreden van bestuurslid Sandra Mühlhaus en het opvullen van de circa twee jarige vacature in het bestuur was het noodzakelijk verkiezingen te organiseren om alle zetels in het bestuur te vullen.

De Algemene ledenvergadering heeft in zijn vergadering van 21 maart de volgende leden als nieuw instromende bestuurders gekozen:
– De heer Urwin Marcus uit Zaandam
– Mevrouw Saskia Tichelaar uit Krommenie
– De heer Rein Westhoff uit Zaandam

Wij bedanken Sandra Mühlhaus en Thijs Heijltjes voor hun tomeloze inzet in het bestuur van het Huurdersplatform Parteon de afgelopen twee jaren.