Algemene Leden Vergadering 9 juli 2018

Het bestuur was blij met de grote opkomst en de actieve betrokkenheid van de aanwezigen.

Hier wordt gestemd over het concept van de samenwerkingsovereenkomst tussen Parteon en het Huurdersplatform. Na een paar tekstuele aanpassingen werd het concept goedgekeurd, dit zal nu aan Parteon worden voorgelegd.

Het schriftelijke verslag van de vergadering vindt u binnenkort op deze site.

Ledenvergadering (ALV) van het Huurdersplatform Parteon

Zaandijk, 26 juni 2018.

Aan: de leden van het Huurdersplatform Parteon.

Beste leden.

Bij deze nodigen wij u uit voor:                                                                                                                                                                                                                
de Algemene Ledenvergadering (ALV) van het Huurdersplatform Parteon.

Datum:          maandag 9 juli 2018
Locatie:         Buurtcentrum De Vuister, Molenwerf 44, 1541 WR Koog aan de Zaan
Aanvang:       20.00 uur

Agenda:

 1. Opening en vaststelling agenda.
 2. Notulen Algemene Ledenvergadering 28 maart 2018 (reeds in uw bezit).
 3. Terugblik procedure opstarten Ledenraad.
 4. Voorstel wijziging Statuten.
 5. Samenwerkingsovereenkomst (zie bijlage).
 6. Rondvraag en sluiting.

Kunt u niet aanwezig zijn dan graag even afbericht.
Wij zien uit naar uw komst.

Namens het bestuur van het Huurdersplatform Parteon,                                                                                     

Jan van Tent Beking, secretaris
e-mail: secretaris@huurdersplatformparteon.nl      

Inkomensafhankelijke huurverhoging gehad in 2013? Vraag voor 1 juli vergoeding aan bij Belastingdienst

Tip van de Woonbond:

 

 

Extra huurverhoging gehad in 2013?

Heeft u per juli 2013 een extra, inkomensafhankelijke huurverhoging betaald en wilt u schadevergoeding eisen? Dan is het verstandig voor 1 juli 2018 een brief te sturen naar de Belastingdienst.

Huurders die in 2013, 2014 of 2015 een extra, inkomensafhankelijke huurverhoging moesten betalen kunnen een schadevergoeding eisen bij de Belastingdienst. Dat komt door een recente uitspraak van de rechter, waarover u meer kunt lezen in ons nieuwsbericht van 31 mei.  

Modelbrief en Excelbestand

Om huurders te helpen bij het claimen van schade heeft de Woonbond een modelbrief gemaakt.  Die kunt u gratis downloaden. Om te helpen uitrekenen wat het schadebedrag was is een Excelbestand beschikbaar. Daarmee kunnen de meeste huurders eenvoudig uitrekenen om welke schade het ging.

Wanneer verstandig om voor 1 juli brief te sturen?

Als u per 1 juli 2013 een extra, inkomensafhankelijke huurverhoging moest betalen. Want wie een schadevergoeding wil eisen, moet dat in beginsel binnen vijf jaar doen.

Wanneer kan het wachten?

Als de huurverhoging later inging dan per 1 juli 2013. Bijvoorbeeld als u pas per 1 oktober 2013 voor het eerst een extra, inkomensafhankelijke huurverhoging moest betalen. Of pas per 1 juli 2014.

Heb ik een extra huurverhoging betaald?

U hebt een extra, inkomensafhankelijke huurverhoging betaald als de huurverhoging van uw niet-geliberaliseerde huurwoning:

 • in 2013 hoger was dan 4% en/of
 • in 2014 hoger was dan 4% en/of
 • in 2015 hoger was dan 2,5%

Advies aan Parteon: bevries de huren in 2018

Op 19 februari 2018 werd door Parteon aan het Huurdersplatform Parteon het verzoek gedaan advies uit te brengen over het voorgestelde huurverhogingsbeleid van Parteon per 1 juli 2018. In een bijgevoegde memo werd het voorstel voor het huurverhogingsbeleid uiteengezet.  Er is daarna twee keer overleg geweest, waarin het voorgestelde beleid werd toegelicht.

Bijna gelijktijdig met de adviesaanvraag werden wij met publicaties van de Woonbond geconfronteerd  betreffende de winsten van de corporaties en het voorstel om de huren met gemiddeld 10% te verlagen. Ook bij Parteon werd door de Woonbond een winst geconstateerd.

Beide kanten zijn door het bestuur van het Huurdersplatform in de vergadering van 22 maart 2018  besproken:

Het bestuur is van mening dat de huren veel te hoog zijn geworden. Het hele huurniveau is door de huurverhogingen van de afgelopen jaren en huurharmonisatie veel te hard gestegen terwijl de besteedbare inkomens van huurders gestagneerd of zelfs gedaald zijn. Aan de andere kant is het bestuur zich ervan bewust dat er investeringen gedaan moeten worden o.a. in het kader van het verduurzamen van de woningvoorraad. 

Om tot een besluit te komen m.b.t. de huurontwikkeling de  komende jaren, waarin bovenstaande aspecten worden meegenomen, adviseert het bestuur Parteon de huren in 2018 te bevriezen en met alle betrokkenen in gesprek te gaan over de huurontwikkeling in de volgende jaren.                                                                                                                                                                                                                 

Parteon inloopavonden

 

De inloopavond voor huurders van Parteon

Op internet van Parteon vindt u antwoord op de meeste woonvragen. Maar soms vraagt een situatie om persoonlijk contact. Juist daarvoor organiseert Parteon elke laatste donderdagavond van de maand (NIET in juli en december) de Parteon Woonavond. U kunt tussen 18.00 en 20.00 uur langskomen in het kantoor aan de Marktstraat 52 (Wormerveer) zonder afspraak en uw vraag stellen. Het team van Parteon staat voor u klaar, luistert en denkt mee.Vanuit het Huurdersplatform zal op de meeste van deze avonden ook iemand aanwezig zijn.

 

We komen op stoom!

Het lijkt misschien alsof er niet veel gebeurt in het Huurdersplatform, maar er is hard gewerkt de afgelopen maanden:

 • We hebben een intensieve trainingsdag gehad, waarin we eerst elkaar een beetje beter leerden kennen en daarna de contouren voor een actieplan hebben opgezet, waarmee we echt aan het werk konden;
 • Dit werd gevolgd door een workshop met medewerkers van Parteon, ook om elkaar te leren kennen, maar vooral om na te gaan wat het Huurdersplatform belangrijk vindt, wat Parteon belangrijk vindt en waar de overeenkomsten en verschillen liggen;
 • Er is een Huishoudelijk Reglement opgesteld, wat voor iedereen leesbaar moest zijn;
 • De portefeuilles zijn verdeeld, onder voorbehoud van goedkeuring door de Ledenraad:
  • Huurbeleid-> Rob Kling
  • Financiën -> Thijs Heijltjes
  • HOZ -> Kees Cornelissen
  • Sloop/nieuwbouw -> Truus Lukaart
  • Advies en begeleiding bewonerscommissies -> Jan van Tent Beking
  • Communicatie, websitebeheer -> Sandra Muhlhaus
 • Er moesten al snel inhoudelijke kwesties besproken, of uitgevoerd worden worden:
  • adviesaanvraag m.b.t. de wijze van financiering van de bewonerscommissies
  • kennismaking met 2 nieuwe leden van de raad van Commissarissen van Parteon
  • adviesaanvraag meerjarenbegroting van Parteon
  • opstellen begroting Huurdersplatform
  • verlengen samenwerkingsovereenkomst met Parteon
  • algemene ledenvergadering in combinatie met bijeenkomst voorzitters bewonerscommissies (30 oktober 2017)
  • jaarlijks overleg met Raad van Commissarissen Parteon (14 december 2017)
  • invulling huursom 2018, zowel beleid m.b.t. verlaging als de jaarlijkse huurverhoging en tijdelijke huurcontracten voor jongeren
  • Lidmaatschap van de Woonbond, organiseren van training
  • Aanwezigheid bij bijeenkomsten: maandelijkse woonavond, officiële openingen van complexen, informatiebijeenkomsten m.b.t. voorgenomen acties/werkzaamheden vanuit Parteon en/of gemeente, vergaderingen waarin medewerkers van Parteon toelichting gaven op specifieke onderwerpen
  • Organiseren van verkiezingen voor de Ledenraad
 • Ook moesten er heel wat beleidsstukken, nota’s, plannen e.d doorgelezen worden, vooral door de beginnende bestuursleden, bijvoorbeeld:
  • Organisatiejaarplan 2018 Parteon
  • Woningwet, Overlegwet
  • Prestatieafspraken 2018 (HOZ)

Binnenkort krijgen we een training van 3 avonden van een trainer van de Woonbond: “Orientatie Volkshuisvesting”, waarna we de ervaring die we de afgelopen maanden uit de praktijk hebben opgedaan, kunnen plaatsen in een theoretisch kader.

Kortom: het heeft even geduurd, maar we komen op stoom!

 

Samenwerkingsovereenkomst

Er is een concept Samenwerkingsovereenkomst Huurdersplatform – Parteon, we hopen dat deze binnenkort definitief zal worden. In deze samenwerkingsovereenkomst komen afspraken over onder andere:

 • opzet voor een brede Huurdersparticipatie
 • overlegvormen met Bewonerscommissies
 • de relatie met en de vertegenwoordiging in de Raad van Commissarissen
 • facilitaire regelingen voor Bewonerscommissies en het Huurdersplatform
 • op welke manieren huurders, bewonerscommissies en Huurdersplatform informatie ontvangen en geven

Het concept zal besproken worden op de Algemene Ledenvergadering. Indien daar goedgekeurd wordt het ook aan Parteon voorgelegd, waarna de samenwerkingsovereenkomst hopelijk door beiden goedgekeurd is en in werking zal treden.