Statuten Huurdersplatform Parteon

Definities 

Artikel 1

 1. Huurder: degene die een huur of gebruikerscontract voor woonruimte heeft gesloten met de verhuurder. 
  1. Onder huurder wordt mede verstaan:
   1. hoofdhuurder, de persoon die in het huurcontract als huurder staat vermeld;
   2. de medehuurder (partner) in de zin van de artikelen 7:266 van het Burgerlijk Wetboek;
   3. de persoon bedoeld in 7.267 van het Burgerlijk Wetboek (een medehuurder op grond van vonnis van de rechter naar aanleiding van verzoek daartoe van huurder of medehuurder);
   4. degene, die de woonruimte, met toestemming van de verhuurder, huurt van een huurder die deze van de verhuurder huurt.
 2. Bewoner: naast de huurder, degene die met instemming van de huurder zijn hoofdverblijf in de gehuurde woonruimte heeft en daarmee een gezamenlijke huishouding voert.
 3. Complex: een groep woonruimten die vanuit de belangenbehartiging door de vereniging en/of het beheer door de verhuurder een logische eenheid vormen: een verzameling van ten minste vijfentwintig (25) bij elkaar gelegen woningen die financieel, administratief, qua bouwwijze of anderszins overeenkomen of meerdere van zulke groepen woningen in elkaars nabijheid.
 4. Orgaan van de vereniging: een krachtens of op grond van de statuten en/of huishoudelijk reglement ingesteld onderdeel van de vereniging waaraan door de vereniging verantwoordelijkheden en/of taken zijn opgedragen.
 5. Algemene vergadering: de Algemene Vergadering van de leden van de vereniging in de zin van de wet, verder genoemd ALV.
 6. Bestuur: de door de ALV gekozen natuurlijke personen belast met het besturen van de vereniging.
 7. Ledenraad: de vergadering van natuurlijke personen door de ALV gekozen als vertegenwoordigers namens de leden met taken en bevoegdheden die in het huishoudelijk reglement zullen worden omschreven.
 8. Verkiezingscommissie: De door de ALV gekozen natuurlijke personen belast met de organisatie van verkiezingen, werven en screenen van kandidaten en het opstellen van een kandidatenlijst voor bestuur en ledenraad.
 9. Vertrouwenscommissie: De door het bestuur met goedkeuring van de ledenraad aangestelde personen met tot taak om in geval functionarissen van de vereniging met elkaar een geschil of diepgaand meningsverschil hebben of een of meer functionarissen een klacht over een functionaris hebben deze(n) te ondersteunen om het in eerste aanleg met elkaar op te lossen, dan wel het volgens de afgesproken werkwijze in de juiste organen te beslechten.
 10. Huurdersraadpleging: Een volgens de voorschriften in het huishoudelijk reglement tot stand gekomen schriftelijke of digitale raadpleging onder alle huurders van Parteon waar iedere huurder zijn/haar stem in het huurdersplatform kan laten gelden in de zin van de woningwet.
 11. Bewonerscommissie, mede in de zin van de overlegwet: organisatie met respectievelijk geen of een rechtspersoonlijkheid (huurdersvereniging op complexniveau) bestaande uit ten minste drie huurders of bewoners die voldoen aan artikel 1 lid 1 respectievelijk artikel 1 lid 2 van deze statuten en dus woonachtig in een complex of complexcluster binnen een gebied, die als doel  heeft het behartigen van de belangen van de bewoners van woongelegenheden van de verhuurder uit het bedoelde werkgebied of complex.
 12. Complexvertegenwoordiger: een huurder of bewoner die voldoet aan de criteria van de artikelen 1 lid 1 respectievelijk 1 lid 2 van deze statuten, die:
  1. woonachtig is in een complex waar geen bewonerscommissie actief is, en
  2. aan de hand van schriftelijke verklaringen van ten minste vijf procent (5%) van de huurders van tot dat complex horende woningen kan aantonen dat hij de steun van de huurders geniet om als contactpersoon namens het desbetreffende complex naar de verhuurder op te treden; en
  3. open staat voor de vorming van een bewonerscommissie voor het betreffende complex. Dienen zich meer huurders of bewoners als vertegenwoordiger namens hetzelfde complex aan, dan zal er in eerste instantie door het bestuur van de vereniging naar gestreefd worden dat deze huurders of bewoners gezamenlijk een bewonerscommissie oprichten. Bij meer kandidaat vertegenwoordigers voor een complex zullen de huurders of bewoners van de woningen die tot dat complex behoren schriftelijk met meerderheid van de uitgebrachte stemmen bepalen wie van de aangediende personen als complexvertegenwoordiger zal kunnen optreden; deze stemprocedure zal door het bestuur van de vereniging worden verzorgd.
 13. Werkgroepen: een samenwerkingsverband van huurders en anderen om een door het bestuur gedefinieerd vraagstuk te bespreken en een oplossing voor te bereiden en/of op verzoek van het bestuur een deel van het werkplan uitvoert.
 14. Huishoudelijk Reglement: het geheel van de conform en krachtens deze statuten vastgestelde nadere voorschriften en bepalingen, die de vereniging bij haar werk dient te hanteren en in acht te nemen, verder huishoudelijk reglement genoemd.
 15. Technisch voorzitter: de persoon die op verzoek van het bestuur of de vergadering voorzit bij Algemene vergadering, Ledenraad of werkgroep en alleen tot taak heeft de vergadering ordelijk en conform statuten en huishoudelijk reglement te doen verlopen.
 16. Verhuurder: Stichting Parteon te Zaanstad.

Naam en zetel

Artikel 2

 1. De vereniging draagt de naam: Huurdersplatform Parteon.
 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Zaanstad.

Doel

Artikel 3

 1. De vereniging is een vereniging van huurders(groepen) van de stichting Parteon en heeft als doel:
  1. het behartigen van en opkomen voor de belangen op het gebied van het wonen en de woonomgeving in de ruimste zin des woords van de huurders en bewoners van woningen in beheer bij of in eigendom van de verhuurder;
  2. het opkomen voor de brede woonbelangen van alle huurders en bewoners van Parteon en heeft daarbij oog voor en doet recht aan de diversiteit van deze huurders en bewoners en hun belangen;
  3. het communiceren met alle huurders en bewoners over de agenda, verantwoording en activiteiten staat voorop. De vereniging moet goed geworteld zijn onder de huurders en bewoners en maakt zijn activiteiten openbaar via haar website en attendeert/reageert op ontwikkelingen via papieren en digitale media zoals haar website, nieuwsbrieven, publicaties, Twitter, Facebook, Instagram en dergelijke. Huurders, bewoners en leden kunnen zich abonneren op een e mail nieuwsbrief. Zo worden de digitale media gebruikt voor meer, snellere en tweezijdige communicatie met en tussen de huurders, bewoners en partners;
  4. Zij hanteert bij het realiseren van haar doelen de wettelijke middelen. Daarbij staan overleg, samenwerking, een ombudsfunctie en zelf aan de slag gaan voorop.
 2. De middelen om dit te bereiken zijn:
  1. het vertegenwoordigen van de huurders en bewoners in overlegsituaties met de verhuurder;
  2. het vertegenwoordigen van de huurders en bewoners in overleg met de gemeente over de woonvisie en met de gemeente en verhuurder over de prestatieafspraken in de zin van de woningwet;
  3. het bevorderen van participatie en inspraak van de huurders en bewoners bij onderwerpen die voor hen van wezenlijk belang kunnen zijn;
  4. het zoveel mogelijk inschakelen van bewonerscommissies, complexvertegenwoordigers en werkgroepen bij de werkzaamheden van de vereniging in een zo groot mogelijke openheid;
  5. het organiseren en/of ondersteunen van huurders en bewoners ter realisering van hun wensen ten aanzien van hun woonruimten en de omgeving daarvan;
  6. het bevorderen van de totstandkoming van bewonerscommissies of ten minste complexvertegenwoordigers in de complexen van de verhuurder;
  7. het regelmatig schriftelijk informeren van de huurders en bewoners van de activiteiten van de vereniging;
  8. het stimuleren, faciliteren en bevorderen van de werkzaamheden van de werkgroepen, bewonerscommissies en complexvertegenwoordigers;
  9. het bevorderen van de voor hun activiteiten binnen de vereniging benodigde deskundigheid van leden van de organen en van de huurders en bewoners;
  10. het voordragen van personen voor de volgens de woningwet op voordracht van de huurdersorganisatie te benoemen commissarissen in de Raad van Commissarissen van de verhuurder;
  11. het (doen) verrichten van onderzoeken ter zake van het wonen en de woonomgeving indien en voor zover van belang voor de huurders en bewoners;
  12. het (doen) voeren van gerechtelijke en administratieve procedures en het in en buiten rechte opkomen voor de huurders en bewoners; en
  13. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande, in de ruimste zin genomen, in verband staat of daartoe bevorderlijk kan zijn.
 3. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit eventuele:
  1. geldmiddelen, beschikbaar gesteld door de verhuurder;
  2. subsidies;
  3. schenkingen, donaties, erfstellingen en legaten;
  4. andere baten. 

Duur

Artikel 4

 1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
 2. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.

Lidmaatschap

Artikel 5

 1. De vereniging kent leden.
 2. Leden van de vereniging zijn:
  1. de bewonerscommissies als bedoeld in artikel 1 lid 11 van deze statuten;
  2. de complexvertegenwoordigers als bedoeld in artikel 1 lid 12 van deze statuten.
 3. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen, adressen, telefoonnummers en emailadressen van de secretariaten van alle leden en hun vertegenwoordigers zijn opgenomen.

Toelating

Artikel 6

 1. Het bestuur van de vereniging beslist in eerste instantie omtrent de toelating van de leden.
 2. Een bewonerscommissie wordt toegelaten als lid van de vereniging als zij naar de mening van het bestuur aannemelijk kan maken dat zij het betreffende complex vertegenwoordigt.
 3. Een complexvertegenwoordiger wordt als lid toegelaten indien en zolang deze voldoet aan het gestelde in artikel 1 lid 12 van deze statuten.
 4. De bewonerscommissie wordt in elk geval geacht aan de vertegenwoordigingseis bedoeld onder artikel 6 lid 2 van deze statuten te voldoen als:
  1. haar leden worden gekozen of aangewezen uit en door de huurders en bewoners uit het complex dat zij zegt te vertegenwoordigen; waarbij per verhuureenheid slechts één persoon als commissielid is gekozen of aangewezen;     
  2. iedere huurder of bewoner, die door de bewonerscommissie of
  3. huurdersorganisatie wordt vertegenwoordigd, regelmatig op de hoogte wordt gehouden van haar activiteiten en deze huurders en bewoners betrekt bij haar standpuntbepaling;
  4. alle huurders en bewoners die door de bewonerscommissie worden vertegenwoordigd ten minste eenmaal per jaar worden uitgenodigd voor een vergadering waarop de bewonerscommissie verantwoording aflegt over haar activiteiten in het voorafgaande jaar en ten minste eenmaal per jaar voor een vergadering waarop de bewonerscommissie haar plannen voor het komende jaar bespreekt en vaststelt;
  5. zij alle huurders en bewoners van de woongelegenheden, complexen of werkgebied, waarvoor zij de belangen behartigt, in de gelegenheid stelt om zich bij haar aan te sluiten;
 5. Bij niet-toelating wordt de aanvrager hiervan schriftelijk en met redenen omkleed op de hoogte gesteld.
 6. De aanvrager staat alsdan een beroep open op de ALV, binnen twee maanden schriftelijk in te dienen na ontvangst van het bericht omtrent niettoelating.
 7. In de eerstvolgende vergadering beslist de ALV over de toelating.

Einde Lidmaatschap

Artikel 7   

 1. Het lidmaatschap eindigt door:
  1. opzegging door het lid zelf;
  2. opzegging vanwege de vereniging;
  3. niet voldoen aan de voorwaarden voor het lidmaatschap zoals bij de statuten zijn gesteld;
  4. wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren;
  5. door ontzetting;
  6. ontzetting kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op een onredelijke wijze benadeelt;
  7. het beëindigen van de werkzaamheden of verliezen van de erkenning door bewonerscommissie;
  8. het handelingsonbekwaam worden of overlijden van de complexvertegenwoordiger zonder dat deze tijdig vervangen wordt.
 2. Opzegging door het lid dient schriftelijk te gebeuren met inachtneming van ten minste een kalendermaand. 
 3. Opzegging vanwege de vereniging gebeurt door het bestuur van de vereniging, schriftelijk en onder opgave van reden(en), met inachtneming van ten minste één kalendermaand.
 4. Het lidmaatschap kan echter onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
 5. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt schriftelijk door het bestuur en onder opgave van reden(en).
 6. Van het besluit tot opzegging van dan wel ontzetting uit het lidmaatschap vanwege de vereniging staat het betrokken lid, binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit, beroep vrij op de ALV.
 7. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
 8. Voorafgaand aan het besluit van de vereniging inzake de ontzetting dan wel opzegging heeft het betrokken lid het recht door de ALV te worden gehoord, alvorens deze over het beroep beslist.

Contributies

Artikel 8

 1. leder lid is jaarlijks een contributie verschuldigd.
 2. De hoogte van de contributie wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering.

Bestuur

Artikel 9

 1. Het bestuur bestaat uit ten minste vijf (5) en ten hoogste zeven (7) natuurlijke personen.
  De algemene ledenvergadering stelt het aantal bestuursleden vast.
 2. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal vier (4) jaar.
  1. Onder een jaar wordt te dezen verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse algemene ledenvergaderingen.
  2. De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster.
  3. Een volgens het rooster aftredend bestuurslid is twee (2) maal onmiddellijk herkiesbaar.
 3. De verkiezing en benoeming van de bestuursleden geschiedt door de ALV op­ basis van een keuze uit de kandidatenlijst opgesteld door de verkiezingscommissie en de nader in deze statuten en huishoudelijk reglement opgenomen bepalingen.
 4. De ALV stelt profielen op voor de kandidaten voor vacatures in het bestuur die voldoen aan de vereisten in het huishoudelijk reglement.
  1. Bij een of meer vacatures kan de ALV deze profielen aanpassen.
  2. De in lid 3 van dit artikel bedoelde kandidatenlijst wordt bij de oproeping voor de ALV van de vereniging meegezonden.
 5. Om voor een benoeming in aanmerking te komen dient de betrokken kandidaat:
  1. huurder of bewoner te zijn als gedefinieerd in artikel 1 lid 1 en artikel 1lid 2 van deze statuten;
  2. niet te vallen onder de gronden die hem voor een benoeming uitsluit;
  3. zich schriftelijk bereid te verklaren;
  4. bereid te zijn de taken op grond van artikel 12 van deze statuten naar beste vermogen op zich te nemen;
  5. de gedragscode en conflicthantering op grond van artikel 9 lid 5 sub f van deze statuten te accepteren en uit te dragen;
  6. de vereniging kent een gedragscode en voor de goede naleving van de gedragscode een aanpak ten aanzien van het omgaan met conflicten.
   Beide maken deel uit van het huishoudelijk reglement, iedere kandidaat functionaris moet bereid zijn aan deze aanpak mee te werken.
 6. Een huurder of bewoner als gedefinieerd in artikel 1 lid 1 en artikel 1 lid 2 van deze statuten komt niet voor benoeming als bestuurslid in aanmerking wanneer deze:
  1. aan een bestuurs- en/of ledenraadslid van de vereniging bloed of aanverwant is in de eerste of tweede graad, dan wel een huwelijk of een geregistreerd partnerschap is aangegaan of samenwoont met een bestuurs- of ledenraadslid;
  2. een arbeidsovereenkomst of ander zakelijk belang heeft bij de verhuurder;
  3. een commissariaat bij de verhuurder vervult;
  4. een arbeidsovereenkomst of ander zakelijk belang heeft bij de vereniging;
  5. zitting heeft in het dagelijks bestuur van een politieke partij of het bestuur van een lokale afdeling daarvan;
  6. zitting heeft namens een politieke partij in een vertegenwoordigend publiek orgaan op het niveau van het stadsdeel, de gemeente, het stadsgewest, de provincie of het rijk waarmee de corporatie en de vereniging te maken kan hebben.
 7. Op de vergaderingen en de besluitvorming van het bestuur is het bepaalde in de artikelen 12 tot en met 14 van deze statuten zoveel mogelijk van toepassing.

Bestuursfuncties

Artikel 10

 1. Het bestuur stelt een portefeuilleverdeling vast en wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan.
 2. Het bestuur kan voor al deze functionarissen uit zijn midden een vervanger aanwijzen.
 3. De portefeuilleverdeling of een wijziging daarvan wordt definitief als deze is goedgekeurd door de ledenraad. Het bestuur is gehouden een nieuwe verdeling vast te stellen en aan de ledenraad voor te leggen als haar besluit wordt verworpen.
 4. De functies voorzitter, secretaris en/of penningmeester kunnen niet gecombineerd worden, tenzij het bestuur tijdelijk minder dan drie (3) leden telt.

Einde bestuurslidmaatschap

Artikel 11 

 1. Het bestuurslidmaatschap eindigt door:
  1. bedanken van het bestuurslid;
  2. het handelingsonbekwaam worden of overlijden van het bestuurslid;
  3. ontslag door de ALV;
  4. aftreden op grond van het vastgestelde rooster;
  5. bereiken van de maximale zittingstermijn van vier (4) jaar;
  6. handhaving van een bestuursbesluit door de ledenraad dat door het betrokken bestuurslid ter vernietiging aan de ledenraad is voorgelegd vanwege schaden van een wezenlijk belang of overtuiging van dat bestuurslid.
 2. Elk bestuurslid kan door de ledenraad, dan wel door een meerderheid van ten minste twee/derde (2/3) van de bestuursleden worden geschorst.
 3. Een schorsing door het bestuur die niet binnen twee (2) maanden gevolgd wordt door overname van de schorsing door de ledenraad of binnen zes maanden (6) door een besluit tot ontslag door de ALV, eindigt door opheffing van de schorsing door de ledenraad of door opheffing van de schorsing door de ALV dan wel het verloop van de gestelde termijnen.
 4. Elk bestuurslid treedt uiterlijk vier (4) jaar na zijn benoeming af, dan wel volgens het door het bestuur op te maken rooster van aftreding, zulks met dien verstande dat telkenjare niet meer dan twee leden van het bestuur aftreden.
  1. De periodiek aftredende is terstond herkiesbaar.
  2. Elke periodiek aftredende mag ten hoogste tweemaal achtereen herkozen en benoemd worden.
  3. Het aftredingsrooster wordt opgesteld met inachtneming van het profiel als bedoeld in artikel 9 lid 6 van deze statuten en is er op gericht schoksgewijs vervangen van bestuursleden met vergelijkbare portefeuilles te voorkomen.
 5. Wie in een tussentijdse, dus buiten het rooster om ontstane, vacature wordt gekozen en benoemd, neemt op het rooster van aftreden de plaats van zijn of haar voorganger in.
 6. Als een lid meent dat een wezenlijk belang of overtuiging door een meerderheidsbesluit wordt geschaad, dan kan deze het desbetreffende besluit ter vernietiging aan de ledenraad voorleggen.

Taken bestuur

Artikel 12

 1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging en bevordert het bestuur de doelstellingen als bedoeld in deze statuten en het huishoudelijk reglement.
 2. Het bestuur draagt zorg voor de uitvoering en verdere invulling van het beleid, zoals dit in grote lijnen door de ALV is goedgekeurd.
 3. Het bestuur draagt zorg voor de uitvoering van de door de ALV en Ledenraad genomen besluiten en overlegt met de verhuurder en gemeente.
 4. Het bestuur mandateert zijn verantwoordelijkheid ten aanzien van het in lid 3 van dit artikel en het huishoudelijk reglement bedoeld overleg met de verhuurder indien en voor zover dat uitsluitend betrekking heeft op onderwerpen, die slechts één complex of complexcluster betreffen, aan de vertegenwoordigers van betreffende bewonerscommissie of complexvertegenwoordiger voor zover aanwezig in dat complex.
 5. Verdere bestuurstaken zijn vastgelegd in het huishoudelijk reglement.
 6. Het bestuur kan zich bij de uitoefening van zijn taken laten bijstaan door externe adviseurs en/of werknemers in dienst van de vereniging en/of de verhuurder.
 7. Bestuurders worden geacht deel te nemen aan de bijeenkomsten van de Ledenraad en ALV.
 8. Bestuurders mogen uit hoofde van hun functie geen geldelijk voordeel genieten, behoudens de bestuursvergoeding die de ALV heeft bepaald.
 9. Deze vergoeding dient ten minste de redelijkerwijs te maken onkosten te dekken.
 10. Het totaalbedrag aan vergoedingen voor het bestuur mag niet hoger zijn dan tweemaal de vergoeding van een gewone commissaris bij de verhuurder.

Bestuursbevoegdheid en Vertegenwoordiging

Artikel 13

 1. Indien het aantal bestuursleden zakt onder het minimaal aantal, zoals genoemd in artikel 9 lid 1 van deze statuten, blijft het bestuur bevoegd, mits het zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen zes (6) maanden een ALV belegt waarin nieuwe bestuursleden kunnen worden gekozen.
 2. Het bestuur is, onder voorwaarde van voorafgaande schriftelijke goedkeuring door de ALV, bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, alsmede tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheid voor een schuld van een derde verbindt.
 3. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden een beroep worden gedaan.
 4. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de ALV en/of Ledenraad voor besluiten opgesomd in het huishoudelijk reglement alvorens tot uitvoering over te kunnen gaan.
 5. De vereniging wordt vertegenwoordigd door:
  1. het voltallige bestuur van de vereniging;
  2. een afvaardiging van het bestuur bestaande uit minimaal twee leden gezamenlijk. Dit met inachtneming van de in deze statuten gestelde beperkingen ten aanzien van het nemen van besluiten en van de nadere regels die gesteld zijn in het huishoudelijk reglement van de vereniging;
  3. het bestuur kan ook aan één bestuurslid en/of een derde schriftelijke vertegenwoordigingsbevoegdheid toekennen. Hierover dient altijd vooraf een afzonderlijk bestuursbesluit te zijn genomen waarbij de bepalingen zoals gesteld in statuten en huishoudelijk reglement in acht worden genomen.

Bestuursvergaderingen

Artikel 14

 1. Het bestuur vergadert minimaal zeven (7) maal per jaar en voorts wanneer ten minste een/derde (1/3) van het aantal bestuursleden dit wenselijk acht.
 2. De reguliere vergaderingen worden ten minste een week tevoren schriftelijk of digitaal bijeengeroepen door of namens de voorzitter onder vermelding van de te bespreken agendapunten en met verstrekking van alle op dat moment bekende relevante informatie.
 3. Geldige besluiten worden door het bestuur tijdens de vergadering genomen.
 4. Het bestuur kan in aanvulling op lid 3 van dit artikel ook buiten de vergadering digitaal met algemene instemming een geldig besluit over een voorstel nemen. De vereiste werkwijze daarbij is vastgelegd in het huishoudelijk reglement.
 5. Op een reguliere vergadering kunnen geldige besluiten worden genomen als ten minste de helft van de bestuursleden aanwezig is.
 6. leder bestuurslid kan één (1) stem uitbrengen. 
 7. Er kan niet bij volmacht aan een stemming worden deelgenomen.
 8. Geldige besluiten worden genomen met gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, tenzij in de statuten anders is bepaald.
 9. Over personen wordt altijd schriftelijk gestemd.
 10. Blanco stemmen tellen als onthouding en dus niet mee bij het bepalen van de meerderheid ten aanzien van een voorstel. 
 11. Indien de stemmen staken over een voorstel dat geen keuze uit personen betreft, wordt dit voorstel geacht te zijn verworpen.
 12. Indien de stemmen staken over een voorstel dat een keuze uit personen betreft, volgt een tweede stemming tussen de personen met de meeste stemmen.
 13. Indien de stemmen wederom staken, beslist het lot.
 14. Het bestuursbesluit bij gewone meerderheid wordt genomen onder conditie van consent, dat wil zeggen als een lid meent dat een wezenlijk belang of overtuiging door het meerderheidsbesluit wordt geschaad, dan kan betrokkene het besluit gemotiveerd ter vernietiging aan de Ledenraad voorleggen. Dit moet betrokkene voor het einde van de bestuursvergadering waarop het besluit is genomen melden. Het bestuur kan het besluit niet uitvoeren totdat de Ledenraad een uitspraak over dit vernietigingsverzoek heeft gedaan.
 15. Het bestuur bestuurt de vereniging met inachtneming van de kaders die deze statuten, het huishoudelijk reglement en in het bijzonder daarbinnen de gedragscode, het meerjarige beleids- en het jaarwerkplan en de begroting en de ALV zijn vastgesteld.
 16. Het bestuur kan een ledenraadsbesluit schorsen en voor vernietiging en/of aanpassing aan de ALV voorleggen maar geen stappen ondernemen die instemming van de ALV met dat ledenraadsbesluit zinloos maken in materiële zin. Bestuur en Ledenraad dienen bij een spoedeisend belang voor de vereniging binnen één week of zoveel eerder als voor de belangen van de vereniging noodzakelijk te bepalen hoe tot de eerstvolgende ALV te handelen ten aanzien van hun verschil van inzicht en beleggen, indien ze daar niet uitkomen op zo kort mogelijke termijn een extra ALV over dit onderwerp. Het geschorste besluit wordt dan niet uitgevoerd. Bestuur en Ledenraad zijn gehouden schade voor de vereniging als gevolg van hun geschil te voorkomen.
 17. Het bestuur houdt op grond van de vereisten in de statuten en het huishoudelijk reglement een lijst bij van concrete bestuurs- en ledenraadsbesluiten die aan respectievelijk de Ledenraad casu quo de ALV ter goedkering moeten worden voorgelegd. Het bestuur deelt Ledenraad en de ALV periodiek de stand van de lijst mee.

Bewonerscommissie en complexvertegenwoordigers

Artikel 15

 1. Bewonerscommissies en complexvertegenwoordigers benoemen uit de huurders en bewoners van het complex hun vertegenwoordigers naar de ALV  van de vereniging en melden deze met het relevante persoonsgegeven bij de vereniging aan.
 2. De overige taken van bewonerscommissies en complexvertegenwoordigers mogen niet in strijd zijn met de overlegwet, statuten en huishoudelijk reglement.

Complexen

Artikel 16

 1. De complexlijst wordt opgesteld door de verhuurder.
 2. De ALV controleert de complexlijst op volledigheid en stelt deze vast tijdens de Algemene ledenvergadering.

Ledenraad

Artikel 17

 1. De vereniging kent een Ledenraad bestaande uit bij voorkeur en ten hoogste vijftien (15) natuurlijke personen.
 2. De Ledenraad bewaakt de voortgang van het werkplan en vervult verder de ­ taken op de wijze zoals vastgelegd in het huishoudelijk reglement. Zie voor dit werkplan artikel 18 lid 2 van deze statuten en artikel 10 lid 1.1 van het huishoudelijk reglement.
 3. De leden worden gekozen door de ALV.
 4. De verkiezingen van de Ledenraad worden verder geregeld in het huishoudelijk reglement.
 5. Om voor een benoeming in aanmerking te komen dient de betrokken kandidaat:
  1. huurder of bewoner te zijn als gedefinieerd in artikel 1 lid 1 respectievelijk artikel 1 lid 2 van deze statuten;
  2. niet te vallen onder de gronden die hem voor een benoeming uitsluit vermeld in artikel 17 lid 6 van deze statuten;
  3. zich schriftelijk bereid te verklaren;
  4. de gedragscode en regeling conflicten, zoals vastgelegd in het huishoudelijk reglement, na te leven en uit te dragen;
  5. bereid te zijn de taken zoals omschreven in de statuten en het huishoudelijk reglement naar beste vermogen op zich te nemen.
 6. Een huurder of bewoner als gedefinieerd in artikel 1 van deze statuten komt niet voor benoeming in aanmerking wanneer deze:
  1. aan een bestuurs- of ledenraadslid van de vereniging bloed of aanverwant is in de eerste of tweede graad, dan wel een huwelijk of een geregistreerd partnerschap is aangegaan of samenwoont met een bestuurslid uit het bestuur tenzij betrokkene een eigen huurcontract voor een eigen woning heeft;
  2. een arbeidsovereenkomst of ander zakelijk belang heeft bij de verhuurder;
  3. een commissariaat bij de verhuurder vervult;
  4. een arbeidsovereenkomst of ander zakelijk belang heeft bij de vereniging;
  5. zitting heeft in het dagelijks bestuur van een politieke partij of een lokale afdeling daarvan;
  6. zitting heeft namens een politieke partij in een vertegenwoordigend publiek orgaan op het niveau van het stadsdeel, de gemeente, het stadsgewest, de provincie of het rijk waarmee de corporatie en de vereniging te maken kan hebben.
 7. De Ledenraad besluit met gewone meerderheid van stemmen.
  1. Alle ledenraadsleden hebben één stem.
  2. Nadere regels over mandaten en de stemprocedure worden in het huishoudelijk reglement gegeven.
 8. De Ledenraad wordt voorgezeten door of namens de voorzitter van het bestuur tenzij de Ledenraad uit haar midden een technisch voorzitter benoemt. De Ledenraad vergadert gespreid over het jaar, rekening houdend met vakanties, ten minste zeven (7) maal per jaar of zoveel vaker als nodig is voor het tijdig uitbrengen van adviezen en en/of verzoeken tot instemming dan wel een zienswijze.
 9. Hetgeen hiervoor over zittingstermijnen en het toe en aftreden van bestuursleden is vermeld is op het toe en aftreden van ledenraadsleden van overeenkomstige toepassing.
 10. Het bestuur kan een ledenraadsbesluit schorsen en voor vernietiging en/of aanpassing voorleggen aan de ALV met inachtneming van het bepaalde hieromtrent in artikel 14 lid 16 van deze statuten.

De Algemene Ledenvergadering (ALV)

Artikel 18

 1. De ALV bestaat uit alle tijdig als vertegenwoordiger van de bewonerscommissie en complexafgevaardigden geregistreerde natuurlijke personen. Deze personen dienen als huurder en/of bewoner in het complex woonachtig te zijn, maar hoeven geen deel uit te maken van de bewonerscommissie of compIexvertegenwoordiger te zijn.
 2. De ALV:
  1. stelt minimaal eens in de vier (4) jaar een meerjarenbeleidsplan vast;
  2. jaarlijks uiterlijk in december van het voorafgaande jaar de begroting en het werkplan voor het volgende verenigingsjaar vast;
  3. krijgt vóór één april in het jaar na afloop van een verenigingsjaar de jaarrekening en controle verslag, het jaarverslag en de overige jaarstukken van de vereniging ter goedkeuring voorgelegd;
  4. beoordeelt de bestuurs- en ledenraadsbesluiten die conform de statuten en het huishoudelijk reglement aan haar ter goedkeuring moeten worden voorgelegd en stelt deze al dan niet of geamendeerd vast;
  5. is het verenigingsorgaan waarin bestuurs-, ledenraadsleden, leden verkiezingscommissie en kascontrolecommissie of accountant op de in de statuten en huishoudelijk reglement vastgelegde wijze worden verkozen of ontslagen/gedechargeerd;
  6. is het verenigingsorgaan dat de statuten en het huishoudelijk reglement kan wijzigen, dan wel een voorstel daartoe aan de huurders kan voorleggen middels een verzwaarde huurdersraadpleging.
 3. Aan de ALV, als hoogste besluitvormend orgaan van de vereniging, komen in de vereniging alle bevoegdheden toe die niet door de wet of door of krachtens deze statuten aan andere organen zijn opgedragen.

Bijeenkomsten van de Algemene Ledenvergadering

Artikel 19

 1. De ALV komt ten minste twee (2) keer per jaar in vergadering bijeen en voorts zo vaak als het bestuur en/of de Ledenraad het nodig achten.
 2. De ALV wordt voorgezeten door of namens de voorzitter van het bestuur tenzij de ALV uit haar midden een technisch voorzitter benoemt.
 3. De ALV wordt door het bestuur schriftelijk of digitaal bijeengeroepen en bepaalt haar eigen agenda op basis van een voorstel van het bestuur.
 4. De aankondiging wordt minstens twee weken voor de vergadering schriftelijk of digitaal aan de (email)adressen van de leden volgens het leden en vertegenwoordigersregister verzonden en via de verenigingswebsite openbaar gemaakt.
 5. Het bestuur is verplicht binnen zes (6) weken een ALV uit te schrijven na een schriftelijk verzoek daartoe van ten minste tien procent van de leden.
 6. Indien het bestuur aan die verplichting onder lid 5 van dit artikel geen gehoor geeft, kunnen de verzoekers zelf een ALV bijeenroepen op de wijze waarop het bestuur dat pleegt te doen, of via een advertentie in een binnen het werkgebied van de verhuurder verschijnend dag of weekblad.
 7. De vereniging neemt de redelijke kosten daarvan voor haar rekening.
 8. In de ALV hebben de leden één (1) stem.
 9. Een ALV besluit is genomen als een meerderheid van de stemmen is behaald.
 10. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan. Onthoudingen en blanco stemmen tellen niet mee bij het bepalen van het aantal uitgebrachte stemmen.
 11. Een voorstel voor een besluit moet positief en zodanig zijn geformuleerd dat het bij aanname de bestaande situatie verandert.
 12. Dit is in eerste aanleg ter beoordeling van de voorzitter, maar de ALV kan voordat het in stemming wordt gebracht bij meerderheid van de gewone stemmen aanpassing van een voorstel eisen om het te laten voldoen aan het vereiste van dit artikel 19 lid 13.
 13. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend tenzij de leden besluiten tot herstemming.
 14. Het huishoudelijk reglement kan nadere bepalingen ten aanzien van de vergaderorde en besluitvorming op de ALV bevatten voor zover niet in strijd met de statuten.
 15. Stemmingen over personen geschieden altijd schriftelijk en anoniem en kunnen niet per acclamatie.
 16. Als ten minste tien procent (10%) van alle huurders van Parteon om een huurdersraadpleging vragen door middel van een controleerbare (naam, volledig adres, telefoon, handtekening, datum) binnen drie maanden opgehaalde handtekeningenlijst door een als zodanig bekend gemaakt hebbende groep initiatiefnemers ten aanzien van een positief geformuleerde vraag, zal de vereniging deze houden. De wijze waarop de huurdersraadpleging wordt gehouden, is geregeld in het huishoudelijk reglement.

Toegang tot de Algemene Ledenvergadering

Artikel 20

 1. Toegang tot en spreekrecht op de bijeenkomsten van de ALV hebben, behoudens het bepaalde in artikel 20 lid 3 van deze statuten, in elk geval
  1. de leden van de organen van de vereniging;
  2.  de vertegenwoordigers van de bewonerscommissies van de diverse complexen die lid zijn van de vereniging met een maximum van vijf (5) natuurlijke personen per commissie;
  3. de complexvertegenwoordiger;
  4. de werkgroep vertegenwoordigers;
  5. degenen die ter vergadering door het bestuur zijn uitgenodigd.
 2. Voorts hebben de huurders en bewoners, zoals omschreven in artikel 1 lid 1 en artikel 1 lid 2 van deze statuten toegang tot de ALV als toehoorder. De voorzitter of de vergadering, middels een procedurevoorstel, kan hen onder voorwaarden het woord geven indien betrokkene daar vooraf of ter plekke schriftelijk en met een korte motivatie om verzoekt.
 3. Indien een aanwezige de vergaderorde duidelijk hindert, wordt de vergadering geschorst en betrokkene daarin verzocht het gedrag aan te passen en zo nodig door de voorzitter van de vergadering opgedragen de vergadering te verlaten.  Bij weigering daarvan wordt een commissie van uitgeleide gevormd en/of de politie ingeschakeld.

Jaarverslag, rekening en verantwoording en begroting

Artikel 21

 1. Het verenigingsjaar loopt van één (1) januari tot en met éénendertig (31) december.
 2. De ALV benoemt de jaarlijks voor het einde van het boekjaar uit de afgevaardigden van de leden een kascommissie van ten minste twee personen en twee plaatsvervangers voor deze personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur of de ledenraad, dan wel benoemt een deskundige accountant ter beoordeling van de betrouwbaarheid van de administratie en de getrouwheid van de jaarrekening.
 3. De kascommissie of accountant brengt van haar bevindingen verslag uit op de ALV waarop de jaarrekening ter goedkeuring voorligt.
 4. In de maanden november of december wordt een ALV gehouden, waarin de begroting en het werkplan voor het volgend jaar worden besproken en ter goedkeuring aan de vergadering voorgelegd.
 5. Het bestuur van de vereniging is verplicht de jaarrekening, de begroting en het werkplan zo spoedig mogelijk na de vaststelling daarvan ter kennis te brengen van de verhuurder.

Jaarvergadering

Artikel 22

 1. Binnen drie (3) maanden na afloop van het verenigingsjaar belegt het bestuur een ALV.
 2. Hier worden in elk geval de volgende onderwerpen besproken en ter vaststelling voorgelegd:
  1. het financieel verslag van het afgelopen verenigingsjaar;
  2. het rapport van de kascommissie of de externe accountant;
  3. een verslag waaruit de belangrijkste gebeurtenissen en besluiten van het afgelopen jaar blijken.

Werkgroepen

Artikel 23

 1. Het huishoudelijk reglement regelt de instelling, taken, werkwijze, faciliteiten en opheffing van werkgroepen binnen de statutaire kaders.
 2. Werkgroepleden zijn gehouden aan de gedragscode en de regeling conflicthantering van de vereniging in het huishoudelijk reglement.
 3. Het bestuur kan werkgroepleden schorsen en voor ontslag bij de ledenraad voordragen.

Verkiezingscommissie

Artikel 24

De ALV benoemt op voordracht van een of meer leden voor maximaal drie (3) jaar een verkiezingscommissie van twee (2) tot drie (3) personen die de verkiezingen voor functionarissen van de vereniging conform de voorschriften en bepalingen in deze statuten en het huishoudelijk reglement voorbereiden.

Vertrouwenscommissie

Artikel 25

 1. Het bestuur benoemt, na goedkeurig van haar voornemen tot benoeming door de Ledenraad, twee (2) tot vier (4) personen tot lid van de vertrouwenscommissie voor een periode van vier (4) jaar.
 2. De leden van de vertrouwenscommissie hoeven geen huurder of bewoner conform artikel 1 van deze statuten te zijn.
 3. De leden van de vertrouwenscommissie kunnen geen andere functie in de vereniging vervullen.
 4. De leden van de vertrouwenscommissie zijn klankbord voor of begeleiden de functionarissen bij conflicten en geschillen met het oogmerk deze tot een goed einde te brengen dan wel volgens de in deze statuten en het huishoudelijk reglement vastgelegde wijze te beslechten.
 5. Alleen de ALV kan leden van de vertrouwenscommissie ontslaan.

Huishoudelijk regIement

Artikel 26

 1. In het huishoudelijk reglement kunnen nadere regels worden gesteld ten aanzien van het functioneren van de vereniging.
 2. Deze regels mogen niet strijdig zijn met de wet en deze statuten.
 3. Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld en gewijzigd door de ALV van de vereniging op basis van een voorstel van het bestuur bij een besluit dat met twee/derde (2/3) van de stemmen is genomen, dan wel op voorstel van een van de leden met algemene stemmen op een ALV waar ten minste twee/derde (2/3) van de leden is vertegenwoordigd
 4. In het huishoudelijk reglement zullen de volgende onderdelen worden geregeld:
  1. Algemene afspraken met betrekking tot bewonerscommissies en compIexvertegenwoordigers.
  2. Algemene afspraken met betrekking tot werkgroepen, onder andere vereisten bij instelling.
  3. Afspraken ten aanzien van het faciliteren van zelfbeheer en wooncoöperaties.
  4. Huurdersraadpleging.
  5. Afspraken met betrekking tot het aangaan en beëindigen van samenwerkingsovereenkomsten.
  6. Organisatie en voorschriften gewone stemmingen, stemmingen over personen en procedure stemmingen in de ALV en Ledenraad.
  7. Regeling emailstemming Bestuur en Ledenraad.
  8. Taken, werkwijze bestuur.
  9. Bestuursbesluiten die voor uitvoering goedkeuring van de Ledenraad of ALV vereisen.
  10. Jaarlijkse interne evaluatie bestuur en openbare verslaglegging.
  11. Taken, werkwijze en verslaglegging ledenraad.
  12. Goedkeuringsrechten en adviesrechten ledenraad ten aanzien van bestuursbesluiten.
  13. Gedragscode en afspraken conflicthantering.
  14. Werkwijze en jaarlijkse openbare verslaglegging vertrouwenscommissie.
  15. Werkwijze Verkiezingen.
  16. Taken, werkwijze en verslaglegging verkiezingscommissie.

Wijziging Statuten

Artikel 27

 1. In de statuten of het huishoudelijk reglement van de vereniging kan geenverandering worden gebracht dan door een besluit van de ALV van de vereniging, behoudens onder de hierna te noemen voorwaarden.
 2. Een besluit tot aanpassing van de statuten wordt genomen in een bijeenkomst van de ALV waartoe minstens drie (3) weken van tevoren schriftelijk is opgeroepen, met de mededeling dat aldaar een voorstel tot statutenwijziging op de agenda staat, en onder vermelding van de voorgestelde wijzigingen.
 3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee/derde (2/3) van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste twee/derde (2/3) van de leden zijn vertegenwoordigd.
 4. Zijn onvoldoende leden vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier (4) weken een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering is behandeld kan worden besloten, ongeacht het aantal vertegenwoordigde leden. Het voorstel wordt aanvaard mits er een meerderheid voor is van ten minste twee/derde (2/3) van het aantal uitgebrachte stemmen.
 5. De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.
 6. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

Ontbinding en vereffening

Artikel 28

 1. De vereniging kan slechts worden ontbonden door een besluit van de ALV in een vergadering waartoe schriftelijk is opgeroepen met de mededeling dat aldaar ontbinding van de vereniging zal worden voorgesteld.
 2. Op een besluit tot ontbinding is het bepaalde in artikel 27 leden 2, 3 en 4 van deze statuten eveneens van toepassing.
 3. Bij opheffing van de vereniging komt een eventueel batig saldo ten goede aan één of meer organisaties met een gelijksoortige doelstelling.
 4. Over de bestemming van een eventueel batig saldo als bedoeld in lid 3 van dit artikel beslist de ALV tegelijk met het besluit tot ontbinding.